Objectius

Aquest projecte es planteja tres preguntes principals:

1) Què podem saber sobre la topografia de la necròpolis de Kom el-Khamasin, el nombre i la tipologia de les tombes i els personatges que hi van ser enterrats?

2) Com es va organitzar l’espai funerari a Saqqara sud-oest, a l’àrea al voltant de Kom-el-Khamasin a finals del Regne Antic i principis del Primer Període Intermediari?

3) Per què alguns membres de la cort memfita, de condicions socials diferents (algun d’alt rang), van decidir enterrar-se tan lluny en el desert en el període en qüestió, és a dir, en el moment de la primera crisi de l’Estat egipci centralitzat?

Els objectius de recerca del projecte en conjunt són:

1) Recuperar tota la informació possible del jaciment de Kom el-Khamasin, a fi d’assolir el coneixement més precís i complet del mateix.

2) Descriure tots els materials procedents de Kom el-Khamasin, recuperats in situ o documentats en catàlegs de galeries d’art de tot el món (estructures o materials arquitectònics, objectes d’aixovar funerari, inscripcions, iconografia, ceràmica, etc.).

3) Excavar i documentar altres llocs de l’àrea arqueològica prospectada el 2019 i esbrinar si la cronologia d’algun és la mateixa que la de Kom el-Khamasin. Si és així, investigar els patrons d’ocupació de l’espai funerari en aquesta part de la necròpolis memfita en aquest moment de la història d’Egipte, així com les raons d’aquesta ocupació.

4) Publicar els resultats complets del treball a Kom el-Khamasin a una memòria final dins d’una sèrie egiptològica d’impacte i d’avaluació per peer review. S’inclouran en aquesta memòria tots els materials concernits: els descoberts al jaciment el 1997, els estudiats durant les campanyes de 2005 i 2006 al magatzem d’El-Mohemat, els que es recuperin arran de la nova intervenció al jaciment i els documentats a les galeries d’art.

5) Publicar els resultats de les excavacions als altres llocs de la concessió en què s’ha decidit intervenir.

Patrocinadors i col·laboradors